top of page

Nhân viên hỗ trợ diễu hành

Ban nhạc hoan nghênh thêm sự hỗ trợ hành quân trong mùa thu. Những người bán khách này đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi đang học hết khả năng của mình. Họ hỗ trợ các giám đốc bằng cách cung cấp hướng dẫn cá nhân.

panther.png

Casey
guley

MARCHING BAND STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

jake
Polson

MARCHING BAND STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Macey
lười biếng

MARCHING BAND STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Pete
Scott

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Eric
Hinton Jr

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Elliot
Humphrey

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Jonathan
Richards

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Jessica
Scribner

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Logan
Zavada

BATTERY AND PERCUSSION STAFF UNDER CONSTRUCTION

panther.png

Alicia
Rodriguez

COLOR GUARD STAFF UNDER CONSTRUCTION

bottom of page